Seuran Säännöt

Yhdistyksen Nimi on Lempäälän–Vesilahden Pursiseura ja kotipaikkakunta on Lempäälä.

Yhdistyksen kieli on suomi.

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää toimialueensa väestön ja etenkin nuorison venetuntemusta ja vesillä liikkumisen sekä purjehduksen tietoja ja taitoja toimeenpanemalla kursseja ja käytännön harjoituksia ja järjestämällä kilpailuja sekä järvipelastustoiminnan harjoittaminen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä pitää näyttelyitä, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä asianmukaisen luvan hankittuaan. Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistys voi vuokrata ja ylläpitää jäsenilleen laituripaikkoja.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi henkilön kirjallisen hakemuksen perusteella. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa ja velvoitteensa yhdistykselle toimintavuoden loppuun asti.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen, hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti.

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja kannatusjäsenmaksujen sekä jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.

Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori), varapuheenjohtaja (varakommodori) sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on toinen puheenjohtajista, on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai silloin, kun joku hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta pyytää jotain määrättyä asiaa varten.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosittain. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on puolet erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroisuudet arvalla.

Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Yhdistykselle voidaan tarpeen mukaan perustaa jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. Jaoston toimintaa varten jaoston perustamisen yhteydessä on hallituksen annettava toimintaohjeet, jotka yhdistyksen kokous vahvistaa ohjesäännöksi.

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Juoksevissa asioissa yhdistyksen nimen kirjoittaa sihteeri.

11§

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on toimitettava toimintakertomuksen kanssa tilintarkastajille viimeistään 28. pv:nä helmikuuta. Tarkastuksesta on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin ennen kokousta.

12§

Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Vuosikokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin, kun vähintään yksi kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää jotain määrättyä asiaa varten.

13§

Kutsu kokouksiin annetaan jäsenille tiedoksi vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lehti-ilmoituksella tai kiertokirjeellä.

14§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
2. Esitetään hallituksen vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
4. Käsitellään yhdistyksen toimintaohjelma ja toimintasuunnitelma sekä muut esityslistalla

15§

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
2. Määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna kannettavien jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruus ja niiden suorittamisen ajankohta.
3. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi yhdistykselle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle.
4. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

16§

Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

17§

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

18§

Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on ollakseen pätevä saatava vähintään ¾ kannatus laskettuna läsnä olevista jäsenistä.

19§

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus läsnäolevista jäsenistä.

20§

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta, määrää. Ne on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 3§:n mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

21§

Yhdistyksen Navigaatiojaos kuuluu jäsenenä Suomen Navigaatioliittoon. Navigaatiojaokseen voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut Suomen Navigaatioliiton hyväksymän merenkulkututkinnon. Kuitenkin hallitus voi hyväksyä jäseneksi henkilön, joka on oppilaana käynnissä olevalla merenkulkukurssilla. Ellei tällainen henkilö vuoden kuluessa ole suorittanut merenkulkututkintoa, lakkaa hänen jäsenyytensä.

Edellinen sivu: Liittyminen ja maksut Seuraava sivu: GDPR